ISK Walcheren

De ISK (Internationale Schakel Klas) is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In de ISK worden leerlingen opgevangen uit alle delen van de wereld die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen leren in de ISK in gemiddeld twee jaar zoveel Nederlands dat ze kunnen doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs, of het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en bekend gemaakt met aspecten van de Nederlandse cultuur. De voornaamste taak van de ISK is dus het doorschakelen van anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs, op het niveau dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden. 

De Internationale Schakel Klas Walcheren is een onderdeel van het Samenwerkingsverband
Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren.  Uw zoon of dochter staat als leerling ingeschreven bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), of de Scholengemeenschap Nehalennia, onderdeel van de Mondia Scholengroep. 

De ISK Walcheren heeft een regionale functie voor de provincie Zeeland boven de Westerschelde.

  • Download hier de schoolgids.

Lesprogramma

De ISK Walcheren geeft volledig dagonderwijs. Het programma bestaat voor een groot deel uit taallessen NT2-Nederlands , maar ook andere vakken, zoals Rekenen/Wiskunde, Engels, ICT, Burgerschapsvorming, zaakvakken, praktijkvakken, Loopbaan oriëntatie (LOB), Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Gymnastiek staan op het programma. (Zie hiervoor het lesprogramma in de schoolgids).

 

Aanmelding en intake

Na de aanmelding en een intakegesprek met de leerling en ouders/verzorgers wordt de leerling in één van de twee voortrajecten geplaatst. Indien een leerling al onderwijs heeft genoten in Nederland, kan de leerling vaak direct in een passende leerroute geplaatst worden. Voor iedere leerling wordt binnen zes weken na de start op school het OPP (ontwikkelingsperspectief plan) ingevuld. Het OPP laat zien in welke leerroute de leerling geplaatst wordt op de ISK en naar welk uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs de school samen met de leerling toe werkt. Het OPP wordt met de ouders en de leerling besproken. De ouders en de leerling ondertekenen het OPP.

Leerroutes binnen ISK Walcheren:

Binnen de ISK Walcheren zijn de volgende voortrajecten te onderscheiden:

  •  Alfa-traject: In de alfabetiseringsklas wordt de leerling in het Latijnse schrift gealfabetiseerd. Een leerling wordt in deze klas geplaatst als hij/zij analfabeet is, of als hij/zij is gealfabetiseerd in een ander schrift (anders-alfabeet). Daarna zal hij/zij instromen in een passende leerroute. De duur van het alfa-traject varieert per leerling.
  • Verlengde Intake-traject: De leerlingen die zijn gealfabetiseerd in het Latijnse schrift worden gedurende zes weken in een startgroep geplaatst. Tijdens deze weken wordt een begin gemaakt met het leren van de Nederlandse taal en wordt gekeken in welke leerroute de leerling het beste past. Het leerproces, de ontwikkeling, studievaardigheden en (leer-) houding van de leerling worden geobserveerd. Er worden ook enkele intake-toetsen afgenomen. (Zie voor verdere informatie in de schoolgids).

Beoordeling en rapportage
 

Twee maal per jaar worden het niveau en de vorderingen van elke leerling getoetst tijdens een speciale toetsperiode. Voor de vakken NT2, rekenen en Engels worden methode-onafhankelijke toetsen ingezet binnen het Europees Referentie Kader en het Referentiekader voor rekenen en taal. De periodieke toetsresultaten van de leerling worden door het schoolteam besproken in de rapportvergaderingen. Daarna krijgt de leerling het rapport en volgt een gesprek met de ouders/verzorgers. 

Zorg en begeleiding

Mentor

Iedere groep heeft een mentor. Dit is een docent die de leerlingen van deze groep begeleidt, ondersteunt en coacht. De mentor volgt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van schoolgang, leren, persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en gedrag. Op het lesrooster staat ook een mentoruur. Tijdens dit lesuur zal de mentor speciale lessen verzorgen, gesprekken voeren met de leerlingen en extra les en (huiswerk-) begeleiding bieden. Leerlingen die een probleem hebben op school of thuis kunnen hierover met hun mentor praten. De mentor onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers van de leerling. De mentor kan indien nodig een leerling ter bespreking inbrengen bij het zorgteam van de school.

Trajectbegeleiding, einde traject

De leerlingen worden door de trajectbegeleiders begeleid bij de keuze voor een vervolgschool/studie. Tijdens het traject oriënteren de leerlingen zich op het Nederlandse onderwijssysteem, de scholen in de regio, de verschillende werkvelden en studiemogelijkheden. Ze doen dit onder andere tijdens de lessen LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding) en door middel van LOB gesprekken, met de leerling, maar ook met de ouder(s)/verzorgers(s). Onderdeel van het traject kan een stage op een vervolgschool zijn. De trajectbegeleider legt hiervoor de contacten met het vervolgonderwijs. 

Remedial Teaching

Op de ISK Walcheren wordt Remediale Hulp (RT) geboden aan leerlingen die moeite hebben met een vak of vak-onderdeel. De leerling krijgt dan bijvoorbeeld extra les, hulp, uitleg en/of huiswerk.

Sociaal Medisch Team (SMT)

Wanneer een leerling een medisch en/of sociaal-emotioneel probleem heeft , waarbij de mentor en het zorgteam van school onvoldoende hulp kunnen bieden, dan wordt het probleem besproken in het SMT. Het SMT bestaat uit de volgende personen: de teamleider van de ISK (mevr. I. Duden), de jeugdarts,  de schoolmaatschappelijk werker, de trajectbegeleiders en indien nodig  iemand vanuit hulpverlenende organisaties zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugd Zorg, de Leerplicht.
 

Schoolklimaat

De verschillen in leeftijd, niveau, cultuur en religie tussen de leerlingen op de ISK Walcheren spelen op school geen rol. Overeenkomsten, vriendschap, tolerantie en respect voor elkaar wel! Alle leerlingen kunnen en mogen zichzelf zijn.
Het team van de ISK Walcheren zorgt ervoor dat ieder kind zich welkom en gewaardeerd voelt en zorgt voor een veilige leeromgeving waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en kan werken aan zijn of haar toekomst.

Contactgegevens:

Bezoekadres                  :   Griffioenstraat 38, 4334 BK Middelburg
Postadres                      :   Postbus 541, 4330 AM Middelburg
Telefoonnummer             :   0118-650540
Teamleider/Coördinator     :   Irene Duden
Email                           :   xddn@iskw.nl
Trajectbegeleiders            :   Astrid de Jong
                                      xajg@iskw.nl
                                      Anne Marie Verburg
                                      xvrg@iskw.nl

Administratie                   :   Lia Bostelaar

                                       xbst@iskw.nl