Leerlingbetrokkenheid

Leerlingen zijn de belangrijkste partners in het onderwijsproces.

Via leerlingenraden, leerlingenklankbordgroepen en de medezeggenschapsraad worden de leerlingen betrokken bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Leerlingenstatuut

Klik hier voor het leerlingenstatuut

Leerlingenraden

Elke CSW-vestiging heeft een leerlingenraad. Deze behartigt zowel de gezamenlijke belangen van leerlingen als de belangen van klassen of groepen leerlingen in schoolzaken. De raad wordt democratisch gekozen. De raad heeft het recht de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven en wordt betrokken in die zaken die voor leerlingen van belang zijn.

Leerlingenklankbordgroepen

In de CSW-vestingen zijn daarnaast leerlingenklankbordgroepen actief. Deze worden bijeengeroepen door de vestigingsdirecteur of een teamleider en worden uitgenodigd feedback te geven op het reilen en zeilen van een afdeling.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan, dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Zie verder medezeggenschapsraad