Convenant, protocollen

Leerlingenstatuut

Als leerling heb je op onze school rechten en plichten. Deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

Convenant Schoolveiligheid Walcheren

De Walcherse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Halt en de Walcherse VO-scholen, waaronder de CSW, hebben samen het Convenant Schoolveiligheid Walcheren opgesteld.

Met dit convenant beloven alle partners dat ze zich inzetten voor een sociaal veilig klimaat in en rond de scholen.

Alle scholen hebben telefoonnummers van agenten die bij problemen direct gebeld kunnen worden. Zo hoeft er niet doorgeschakeld te worden van de ene naar de andere instantie, waardoor nodeloos tijd verloren gaat.

Gezamenlijke verklaring en richtlijn m.b.t. pluriformiteit en gelijkwaardigheid in het Zeeuwse onderwijs

Deze verklaring is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen van Zeeland: van primair, speciaal en voortgezet onderwijs tot middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het is opgesteld voor en door het Zeeuwse onderwijs.
De verklaring is niet ontstaan uit de wil een rigide kader te creëren, maar uit de wens handvatten te bieden in netelige situaties die te maken hebben met ongelijke behandeling, discriminatie en uitsluiting. Hoe gaat het Zeeuwse onderwijs om met de uitdagingen van onze pluriforme samenleving? 

Gezamenlijke verklaring 

 

Pesten op school

Pesten kan op school een groot probleem zijn. CSW wil dat leerlingen en medewerkers in een veilige omgeving kunnen leren en werken. We hebben dan ook afspraken gemaakt over de aanpak van pestgedrag en vastgelegd in het pestprotocol.

Protocol buitenlandreizen

Regelmatig begeven leerlingen zich naar bestemmingen buiten de school. CSW  heeft daartoe een protocol buitenlandreizen opgesteld, dat op hoofdlijnen aangeeft hoe te handelen als zich spanningen ophopen rondom een schoolreis of als zich tijdens een schoolreis ernstige calamiteiten voordoen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode heeft tot doel jongeren die te maken hebben met een vorm van geweld passende hulp te bieden, zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan de bedreigende situatie.

De meldcode biedt medewerkers van CSW een stappenplan voor de signalering en het handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Protocol Sociale Media 

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van CSW.  Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. CSW vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij CSW  betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Schorsing en verwijdering 

Protocol Schorsing en verwijdering

Klokkenluidersregeling

"Klokkenluidersregling".

 

Klachtenregeling Onderwijs

CSW kent een ‘klachtenregeling Onderwijs'. In deze regeling zijn de procedures beschreven voor het indienen en de behandeling van een klacht. Het kunnen klachten zijn van algemene aard, over de kwaliteit van het onderwijs of de organisatie, seksuele of andere vormen van intimidatie en geweld, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme of discriminatie. Het reglement ligt ter inzage bij de vertrouwenspersonen, de mediatheek, de vestigingsdirectie en de centrale administratie.

 

Ouders/verzorgers of leerlingen kunnen in beroep gaan tegen een genomen besluit. Binnen de CSW geldt de volgende procedure:

 1. eerst in beroep gaan bij degene die het besluit heeft genomen, meestal de afdelingsleider, Klachtenafhandeling intern
 2. bij afwijzing kan vervolgens in beroep worden gegaan bij de volgende in hiërarchie, meestal de vestigingsdirecteur
 3. idem als 2, vervolgens bij de directeur-bestuurder
 4. tenslotte in beroep bij de klachtencommissie

De Klachtencommissie Onderwijs bestaat uit zes onafhankelijke leden en is ingesteld door:

 • de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia)
 • de Stichting Christelijk Voorgezet Onderwijs Zeeland (Ostrea Lyceum)
 • de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren (CSW)
 • de Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/Vlissingen (Onze Wijs)

Zie Klachtenregeling Onderwijs 

De volgende leden hebben zitting in de klachtencommissie:

 • Dhr. G.C.M. Rullens, arts
 • Dhr. J. Doelman, neuroloog
 • Mevr. S. van den Berge, orthopedagoge 
 • Dhr. mr. B. van Leeuwen, jurist
 • Mevr. mr. C. Bijlsma, juriste
 • Mevr. drs. C. van Moerkerk, psychologe

Postadres

Klachtencommissie p/a CSW, Postbus 541, 4330 AM  Middelburg; e-mail: klacht@klacht-adr.nl

 

Examenreglement

In het Examenreglement en het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' zijn de regels opgenomen voor het aantekenen van beroep ten aanzien van het Schoolexamen en het Centraal Examen.

Tevens heeft onze school zich aangesloten bij de Centrale Commissie van Beroep voor de Eindexamens voortgezet onderwijs, regio Zeeland.

 

Centrale Commissie van Beroep voor de Eindexamens voortgezet onderwijs, regio Zeeland

Reglement Centrale Commissie van Beroep voor de Eindexamens voortgezet onderwijs, regio Zeeland

 

Vertrouwensinspecteur

De onderwijsinspectie heeft vertrouwensinspecteurs. Zij kunnen worden geraadpleegd door alle betrokkenen. Het gaat hierbij om klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme.

Het meldpunt is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0900 11 13 111.

Gedrags- en Integriteitcode CSW

Christelijke Scholengemeenschap CSW wil jongeren opleiden tot sociale, zelfbewuste mensen die op een positief kritische wijze bijdragen aan een maatschappij waaraan zij zelf op verantwoorde wijze deelnemen. De scholengemeenschap staat daarmee ten dienste aan de leerlingen, hun ouders en de maatschappij. Een integere bedrijfsvoering ligt aan de basis van deze dienstverlening. Eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers, management, directie, bestuur en raad van toezicht staan centraal waar het gaat om integriteit.

Gedrags- en Integriteitcode CSW