Iedereen op school

Woord vooraf

 

CSW wil met een actief verzuimbeleid meehelpen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. CSW vraagt daarin ook de medewerking van ouders.

Met deze publicatie vragen we uw aandacht voor schoolverzuim (gepland/geoorloofd en ongepland/ongeoorloofd) en maken we duidelijk  welk rol leerlingen, ouders, school, leerplichtambtenaren en een jeugdverpleegkundige kunnen en soms moeten spelen. Jongeren moeten zo goed mogelijk worden toegerust met de kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. In deze publicatie worden de schoolregels omtrent verzuim nader uitgelegd. Ook staat erin hoe ouders frequent te laat komen en spijbelen kunnen tegengaan en hoe de CSW hiermee omgaat. Leidend is: 

 

Ieder kind heeft recht op onderwijs en de plicht hieraan deel te nemen.

 

A. Soorten verzuim

 

Al het geplande (tandarts, orthodontist e.d.), ongeplande verzuim (te laat komen), het ongeoorloofde verzuim (spijbelen) en het onbekende verzuim wordt in Magister geregistreerd.

De verschillende soorten verzuim worden verschillend aangepakt. Daarbij wordt het volgende onderscheid gehanteerd:

1. Ziekteverzuim

 1. Als het kind niet op school aanwezig kan zijn, melden ouders/verzorgers dit  telefonisch vóór 8.20 uur. Dit kan via het centrale telefoonnummer 0118-652100.
 2. Een leerling die op school ziek wordt, moet zich melden bij het LSP. Het LSP neemt vervolgens contact op met thuis. Als ouders akkoord zijn dat het kind op eigen gelegenheid naar huis komt, geeft het LSP toestemming te gaan. Als er niemand bereikbaar is, blijft de leerling om veiligheidsredenen op school totdat hij/zij met medeleerlingen naar huis kan fietsen. Op de dag van de ziekmelding ontvangen ouders een e-mailbericht dat moet worden  terug gemaild op het moment dat de leerling weer naar school komt. Dit is de zogenaamde “betermeldmail”. Het is belangrijk dat we beschikken over de meest recente (mobiele) nummer en mailadres. Wijzigingen graag  doorgeven aan oa@cswalcheren.nl

2. Luxe verzuim

 1. Hiervan is sprake als een leerling zonder toestemming wegblijft van school vanwege extra vakantie, eerder op vakantie gaan, familieweekend etc. Deze vorm van verzuim meldt de school altijd bij de leerplichtambtenaar.

 

 

3. Relatief verzuim
Een leerling is ongepland/ongeoorloofd afwezig. Dit kan betekenen frequent te laat komen of spijbelen.
CSW is verplicht het volgende aan de leerplichtambtenaar te melden:

 • als de leerling drie dagen of meer achtereenvolgend verzuimt;
 • als de leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 van het
 • aantal lesuren verzuimt (ongeveer 16 lesuren);
 • als de leerling negen keer of meer te laat op school of in de les verschijnt.

4 .Absoluut verzuim
Een leerling staat niet meer ingeschreven op een school en onttrekt zich geheel aan de leerplichtwet. Gezien het beperkt aantal gevallen laten we absoluut verzuim verder onbesproken.

B. Toelichting

 

Toelichting ziekteverzuim

 

Natuurlijk, als een leerling ziek is, kan hij/zij de school dikwijls niet bezoeken. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat voor een langere periode alle lessen gemist worden. In een situatie van bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer is het denkbaar dat een leerling met een aangepast rooster de lessen weer hervat. Vanuit school nemen we daartoe initiatieven, maar ook  leerlingen en ouders kunnen zelf contact leggen met een mentor om zo’n aangepast rooster te bespreken. Leerlingen die met enige regelmaat ziek gemeld worden, kunnen begeleid worden door de jeugdverpleegkundige van de GGD Zeeland. De mentor kan aan de jeugdverpleegkundige vragen om deze leerlingen voor een gesprek op school uit te nodigen. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd; zij worden tevens gevraagd bij het gesprek aanwezig te zijn. De begeleiding van de jeugdverpleegkundige is erop gericht om de reden van het ziekteverzuim te achterhalen en zo mogelijk op te kunnen lossen. In sommige situaties kan ook de schoolarts vanuit de GGD Zeeland hierin een rol spelen.

Toelichting luxe verzuim

In principe wordt er buiten de vastgestelde schoolvakanties geen extra (vakantie)verlof aan leerlingen toegestaan. In sommige gevallen kan de leerling extra vrij krijgen van school (voor maximaal 10 schooldagen per jaar). Dat kan alleen als er sprake is van ‘andere gewichtige omstandigheden’ zoals: denken aan:

 • een verhuizing van uw gezin; voor ten hoogste één dag;
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, bijv. een rechtszaak;
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, voor één of ten hoogste twee dagen (afhankelijk van de vraag of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerplichtige wordt gesloten);
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen;
 • van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag;
 • bij bevalling van moeder/verzorgster;
 • bij ambtsjubilea (25, 40, 50 jaar) en huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50, 60 jaar) van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij (andere) calamiteiten;

 Voorbeelden van situaties waarin een leerling geen extra vrije dagen kan krijgen:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of vanwege een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de gewone schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer vanwege (verkeers-) drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • verlofperiode van ouders vanwege levensloopregeling

 

Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Denkt u bijvoorbeeld aan de agrarische sector of de horeca. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat u toch als gezin op vakantie kunt gaan. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Voegt u bij uw aanvraag een werkgeversverklaring waar de specifieke aard van uw beroep én de verlofperiode duidelijk in staan. Houdt u verder rekening met de volgende voorwaarden:

 • de verlofperiode is maximaal 10 schooldagen;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar of tijdens toetsweken vallen;

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waarin staat wat de duur, de aard en de ernst van de ziekte is.

 

Aanvraagformulieren voor extra verlof buiten de schoolvakanties zijn via de website te downloaden en moeten minimaal twee weken van te voren worden ingediend bij het Leerling Service Punt.

Via het LSP ontvangt u binnen drie dagen een mail om u te informeren of uw aanvraag gehonoreerd wordt.

Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties

 

Luxe verzuim waarvoor school geen toestemming verleend heeft, wordt aan de leerplichtambtenaar gemeld. Die kan, na het horen van de ouders,  proces verbaal opmaken en een boete opleggen.

Toelichting relatief verzuim

Te laat komen wordt door leerlingen en soms door ouders als minder ernstig gezien. Toch verstoort het te laat komen van leerlingen het onderwijsleerproces.

 

Bij te laat komen meldt de leerling zich zo snel mogelijk bij het LSP. De leerling krijgt een briefje mee, waarmee hij/zij in de les toegelaten wordt. Zonder briefje komt de leerling de les niet in.
De LSP medewerker schat in of de aangedragen reden voor het te laat komen samenhangt met overmacht. Zo ja, dan kan er met een maximum van twee keer per schooljaar voor worden gekozen om geen maatregelen te treffen. De registratie in Magister blijft wel staan. Zo nee, dan komt de leerling de volgende dag 30 minuten eerder naar school (maar nooit eerder dan 8.00 uur).

Bij spijbelen komt de leerling de volgende dag 30 minuten eerder naar school (maar nooit eerder dan 8.00 uur) én haalt de gemiste lestijd aan het einde van de dag in.

Naast de mogelijkheid die er is om de absentie te bekijken in Magister, informeert het LSP ouders actief bij 6 en 9 keer te laat komen en/of spijbelen. Het LSP verstuurt daarover een mail waarvan ook leerplicht een afschrift krijgt. Tegelijkertijd beslist het LSP in overleg met de teamleider welke maatregelen er, binnen de op CSW afgesproken kaders, getroffen worden bij de 6e en 9e keer.

 

Bij twaalf of meer keer te laat en/of spijbelen stuurt school opnieuw een mail en doet net als bij de 9e keer een melding bij het verzuimloket. De leerling krijgen een oproep voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Hij zal hiervan een proces verbaal opmaken en mogelijk de leerling doorsturen naar Halt, waar een passende afdoening bepaald wordt.

Spijbelen begint meestal onschuldig. Een leerling blijft wel eens een uurtje weg of gaat een paar keer niet naar een specifiek vak. Bij herhaaldelijk spijbelen is er vaak meer aan de hand.

De rol van ouders bij het terugdringen van te laat komen en spijbelen is een hele belangrijke. Ouders  zijn voor leerplicht degenen die ervoor verantwoordelijk zijn om hun kinderen naar school te sturen en ervoor te zorgen dat ze naar school blijven gaan.

CSW doet er veel aan om spijbelen tegen te gaan door snel te reageren als de leerling afwezig is. Zo nodig nemen wij contact op met thuis als de leerling niet is afgemeld. Daarom is het ook nodig, van tevoren bekende absenties zo spoedig mogelijk te melden (denk bijvoorbeeld aan een afspraak met een tandarts, huisarts etc.).
.

 

Tot slot

Soms gebeurt het dat er lessen vervallen en dat de leerling van ver moet komen voor de resterende lessen. In zo’n geval kan het zijn dat de reistijd om op school te komen langer is dan de lestijd. Ook in deze situatie rust op de leerling de plicht om op school de lessen bij te wonen. Het is een misverstand dat een leerling in deze situatie de lessen mag verzuimen. Ook al geven ouders toestemming om thuis te blijven, toch is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.