Van de Perre school- en eindexamens 2022-2023

Het schoolexamen mavo vindt plaats gedurende de leerjaren 3 en 4, het schoolexamen havo gedurende de leerjaren 4 en 5 en het schoolexamen vwo gedurende de leerjaren 4, 5 en 6. De centraal examens vinden vanaf mei in het laatste leerjaar plaats.

In oktober wordt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor de verschillende (examen)klassen bekend gemaakt. In deze PTA's zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling.

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA):

Onderstaand filmpje gaat over de constructie, afname en normering van de rekentoets vo en het rekenexamen mbo. Deze film is door het Examenblad gemaakt.