Ongevallenverzekering

Via de schoolongevallenverzekering zijn alle leerlingen verzekerd voor ongevallen tijdens schooluren en tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten.

 

De verzekering geldt ook gedurende één uur hiervoor en één uur hierna of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteit vergt. Evenementen in schoolverband zijn bijvoorbeeld schoolreisjes en excursies. Leerlingen zijn tijdens schooluren en evenementen in schoolverband verzekerd voor ongevallen. De polisvoorwaarden zeggen het volgende over een ongeval: "Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend onmiddellijk op hem inwerkend geweld, met als gevolg een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel".

 

Globaal gesproken moet er dus sprake zijn van lichamelijk letsel. Een fiets, kleding, bril of contactlenzen worden bij deze verzekering niet vergoed.

De dekking van de verzekering is verdeeld in 5 rubrieken, waarbij aan elke rubriek een maximum uitkeringsbedrag is verbonden:

 

€ 5.000

in geval van overlijden
€ 50.000     in geval van blijvende invaliditeit

€ 1.000

voor geneeskundige kosten

€ 1.000

voor tandheelkundige kosten
€ 1.000 voor extra vervoerskosten i.v.m. medische behandeling van het opgelopen letsel en de extra vervoerskosten van huis naar school en omgekeerd voor max. 10 weken, mits op medisch voorschrift resp. medische indicatie

 

Geneeskundige kosten

Wanneer een leerling voor de gevolgen van een ongeval medisch moet worden behandeld dan bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar die kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Dit onderdeel van de verzekering vormt echter een aanvulling op bestaande faciliteiten zoals de ziektekostenverzekeringen. Rekeningen moeten dan ook eerst bij uw verzekeraar worden ingediend.

Pas wanneer deze om een of andere reden niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, kunt u een beroep doen op een uitkering van de schoolongevallenverzekering. Een eventueel eigen risico, dat dus niet door de eigen verzekeraar wordt betaald, komt ook voor vergoeding in aanmerking.

De uitkering bedraagt maximaal € 1.000,- per gebeurtenis, maar nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Voor vergoeding komen onder andere in aanmerking de honoraria van artsen en de kosten van door artsen voorgeschreven medicijnen, van behandeling of verpleging in een ziekenhuis en van vervoer naar en van een geneeskundige of een ziekenhuis.

Specifiek als ongeval aangemerkt en daarom binnen de verzekering vallend, zijn verrekking en scheuring van spieren en weefsels, ontwrichting en verstuiking.

 

Tandheelkundige kosten

Het kan voorkomen dat het gebit wordt beschadigd. Een ziektekostenverzekering vergoedt meestal maar een (klein) gedeelte van de kosten.

Door de verzekeraar zullen de kosten van een tandheelkundige behandeling van beschadigingen aan het natuurlijk gebit (inclusief vast kroon- en brugwerk en/of stifttanden) die bij een ongeval zijn opgelopen, worden vergoed tot een maximum van e 1.000,- per element. Ook in dit geval geldt weer dat de verzekeraar slechts tot uitkering zal overgaan als deze kosten niet verhaalbaar zijn op enige andere verzekeraar. Nota's dienen daarom eerst bij de eigen ziektekostenverzekering en/of andere verzekeraars te worden ingediend.

Het is met name bij jonge leerlingen mogelijk dat de behandeling van het gebit uitgesteld moet worden tot het moment dat het gebit volgroeid is. In principe komen de kosten van een dergelijke uitgestelde behandeling voor vergoeding in aanmerking, mits de kosten voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd gemaakt zijn. Het is evenwel mogelijk om op dit punt overleg te voeren met de verzekeraar. Het letsel moet wel onmiddellijk na het ongeval gemeld worden. Hiermee kan niet gewacht worden tot het moment - wellicht vele jaren later - dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.

 

Vervoerskosten

Er dient een verklaring van de behandelend arts bij de verzekering te worden overgelegd als er extra vervoerskosten gedeclareerd worden. De arts dient te verklaren dat de leerling niet mag fietsen. Datums, gereden kilometers en/of buskosten moeten worden bijgehouden.

 

Melding ongevallen

Degene die aanspraak op een uitkering meent te hebben, dient een ongeval binnen 24 uur te melden bij de Centrale Administratie van de CSW:

Postbus 541, 4330 AM Middelburg

Telefoon: 0118 65 21 00

Fax: 0118 65 21 09