Schoolkosten

Schoolkosten

Het onderwijs brengt een aantal kosten met zich mee, zoals studiemateriaal en reiskosten.

Schoolkosten CSW Van de Perre

Schoolkosten CSW Toorop Talent College

Schoolkosten CSW Bestevaêr

 

Lidmaatschap van de vereniging

Ouders/verzorgers kunnen lid worden van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren voor € 12,50 per jaar.

Gratis Lesmateriaal

CSW stelt, zoals wettelijk is vastgelegd, gratis lesmateriaal ter beschikking aan alle leerlingen. Onder gratis lesmateriaal wordt verstaan:

  • schoolboeken (leer- en werkboeken,werkschriften)
  • eenjarige licenties voor digitaal leermateriaal
  • readers

Schoolboeken ontvangen de leerlingen in bruikleen, dat wil zeggen dat de boeken eigendom blijven van de school. Schoolboeken worden voor één jaar uitgeleend. Van Dijk verzorgt de levering van de boeken aan het begin van het schooljaar en zorgt ook voor de inname van de boeken aan het eind van het schooljaar. CSW heeft een reglement voor wat betreft het in bruikleen hebben van de schoolboeken.

Reglement bruikleen schoolboeken

CSWinkel

CSWinkel is de online webshop van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Via CSWinkel kunt u aanvullende studiegebonden zaken, zoals excursies en faciliteiten, voor uw zoon/dochter bestellen en betalen. Daarvoor heb je de inloggegevens nodig: het leerlingnummer en het bijbehorende wachtwoord. Deze worden verstrekt nadat je je hebt aangemeld. De hoogte van de kosten is per leerjaar anders. Voor een indicatie van de kosten verwijzen wij u naar  de website van de rijksoverheid. Hier kunt u de locaties van CSW opzoeken en bij het hoofdstuk bedrijfsvoering staat een opsomming van de activiteiten met de bijbehorende kosten.

iPad

Er wordt een bijdrage van de ouders/ verzorgers gevraagd om de aanschaf, het verzekeren en het beheren te bekostigen. Zie Les met iPad.

Kluisje

Op school kun je tegen een geringe vergoeding een garderobekluisje huren. De huurprijs bedraagt

€ 12,50 per jaar. Voor de sleutel wordt een borg van € 10,00 gevraagd. De borg wordt terugbetaald als de leerling CSW verlaat. Wij behouden ons het recht voor de kluisjes te inspecteren voor controles of schoonmaak.

Ouderbijdrage

Studie gebonden bijdrage

Niet al het lesmateriaal is gratis. Schoolbenodigdheden die ook privé gebruikt kunnen worden, middelen die verslijten of door meerdere leerlingen gebruikt kunnen worden, zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Het betreft hier zaken zoals bijvoorbeeld een Atlas, rekenmachine of woordenboeken. Hetgeen aanvullend nodig verschilt per leerjaar. U kunt deze benodigdheden zelf aanschaffen of bestellen. In CSWinkel vindt u een overzicht van deze benodigdheden.

Vrijwillige studie gebonden bijdrage

CSW vindt excursies en reizen van groot belang voor een compleet onderwijsaanbod voor onze leerlingen. De MR onderschrijft dit belang. Excursies en reizen zijn eveneens voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Indien u niet wilt bijdragen betekent dit dat uw zoon of dochter niet aan deze activiteit kan meedoen. Er wordt dan een alternatief programma op school gevolgd.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt jaarlijks aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om kosten te dekken van activiteiten waarvoor CSW geen bekostiging krijgt van de overheid. Het gaat om activiteiten die in zijn geheel ten goede komen aan onze leerlingen, zoals:

  • een ongevallenverzekering voor alle leerlingen
  • interne schaderegeling
  • gebruik van de mediatheek
  • culturele activiteiten  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is, in overleg en met instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op € 30,-.

Sociaal culturele bijdrage

Deze bijdrage voor kinderen van 0 - 18 jaar is een minimaregeling van de Sociale Dienst Walcheren, bedoeld voor  mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum.

Ouders/verzorgers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een vergoeding aanvragen voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voor scholieren kunnen bijvoorbeeld de contributie voor sport- en cultuurverenigingen gedeclareerd worden, maar ook de kosten voor schoolreisjes, excursies e.d. die voor rekening van de ouders/verzorgers komen.

Deze regeling geldt in alle drie de Walcherse gemeenten. Meer informatie via de website Walcheren voor elkaar,  en ehm@vlissingen.nl 
U kunt ook contact opnemen met Stichting Leergeld.

 

Ondersteuning bij betalingsproblemen

CSW staat op het standpunt dat leerlingen nooit uitgesloten kunnen worden van schoolactiviteiten om financiële redenen. Voor ouders van leerlingen die problemen hebben met het betalen van de bijdragen voor school, is er de mogelijkheid een regeling te treffen. De regeling kan bestaan uit het spreiden van de betaling of het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van de verschuldigde bedragen. Ouders die hiervoor in aanmerking denken te komen, kunnen contact opnemen met de financiële administratie. In veel gevallen zal afstemming met de Stichting Leergeld onderdeel van de regeling zijn.

 

Busabonnement met korting

De gezamenlijke scholen in Zeeland, gebundeld in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland, hebben een contract afgesloten met de vervoerders. Via CSW kunnen ouders/verzorgers een abonnement aanschaffen, dat voordeliger is dan wanneer dat rechtstreeks bij het vervoersbedrijf wordt aangeschaft. Een abonnement via school helpt bovendien om de kwaliteit van het vervoer te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Zie voor nadere informatie abonnementsmogelijkheden