Schoolkosten

Schoolkosten

Het onderwijs brengt een aantal kosten met zich mee, zoals studiemateriaal en reiskosten.

Schoolkosten CSW Van de Perre, klas 1, 2 en 3

Schoolkosten CSW Van de Perre, klas 4, 5 en 6

Schoolkosten CSW Toorop Talent College

Schoolkosten CSW Toorop Talent College Structuurgroepen

Schoolkosten CSW Bestevaêr

 

Gratis lesmateriaal

CSW stelt, zoals wettelijk is vastgelegd, gratis lesmateriaal ter beschikking aan alle leerlingen. Onder gratis lesmateriaal wordt verstaan:

  • schoolboeken (leer- en werkboeken,werkschriften)
  • eenjarige licenties voor digitaal leermateriaal
  • readers

De leerlingen ontvangen schoolboeken in bruikleen; dat wil zeggen dat de boeken eigendom blijven van de school. Schoolboeken worden voor één jaar uitgeleend. Van Dijk verzorgt de levering van de boeken aan het begin van het schooljaar en zorgt ook voor de inname van de boeken aan het eind van het schooljaar. CSW heeft een reglement voor wat betreft het in bruikleen hebben van de schoolboeken.

Reglement bruikleen schoolboeken

CSWinkel

CSWinkel is de online webshop van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Via CSWinkel kunt u aanvullende studiegebonden zaken, zoals excursies, reizen, schoolmaterialen e.d., voor uw zoon/dochter bestellen en betalen. Daarvoor heeft u inloggegevens nodig; dat zijn het leerlingnummer en het bijbehorende wachtwoord. Deze worden verstrekt nadat u zich heeft aangemeld. De hoogte van de kosten is per leerjaar verschillend. Voor een indicatie van de kosten verwijzen wij u naar  de website van de rijksoverheid.

iPad

De iPad als leermiddel

Computers, tablets en smartphones, we kunnen ons een wereld zonder deze apparaten haast niet meer voorstellen. Ze horen bij ons dagelijks leven. Juist daarom gebruiken we op CSW een device als leermiddel.  Op CSW leren we de leerlingen hoe deze devices het beste gebruikt kunnen worden én zeker ook wanneer beter van niet.

Ouders dienen zelf een iPad aan te schaffen. Zie iPad-onderwijs.

Kluisje

Op school kun je tegen een geringe vergoeding een garderobekluisje huren. De huurprijs bedraagt  € 12,50 per jaar. Als de leerling het kluissleuteltje kwijtraakt, wordt, tegen betaling van € 10,=, een nieuw slot aangebracht. Wij behouden ons het recht voor de kluisjes te openen voor controles of voor schoonmaak.

Ouderbijdrage

Studiegebonden bijdrage

Niet al het lesmateriaal is gratis. Schoolbenodigdheden die ook privé gebruikt kunnen worden, middelen die verslijten of door meerdere leerlingen gebruikt kunnen worden, zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Het betreft hier zaken zoals bijvoorbeeld de geodriehoek, schriften, rekenmachine, woordenboeken of sportschoenen. Hetgeen aanvullend nodig is, verschilt per leerjaar. U kunt deze benodigdheden zelf aanschaffen of bestellen. In CSWinkel vindt u een overzicht van deze benodigdheden.

Vrijwillige studiegebonden bijdrage

CSW vindt excursies en reizen van groot belang voor een compleet onderwijsaanbod voor onze leerlingen. De MR onderschrijft dit belang. Voor excursies en reizen vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). Indien meer dan 20% van de ouders de vrijwillige bijdrage niet betaalt, vervalt de excursie of reis. In het geval u niet in staat bent deze kosten te betalen, verwijzen wij u naar de 

  • bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten, verderop op deze pagina
  • Stichting Leergeld
  • paragraaf 'Ondersteuning bij betalingsproblemen', verderop op deze pagina

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt jaarlijks aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om kosten te dekken van activiteiten waarvoor CSW geen bekostiging krijgt van de overheid. Het gaat om activiteiten die in zijn geheel ten goede komen aan onze leerlingen, zoals:

  • een ongevallenverzekering voor alle leerlingen
  • interne schaderegeling
  • gebruik van de mediatheek
  • culturele activiteiten  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is, in overleg en met instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op € 30,-.

Bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten

Deze bijdrage voor kinderen van 0 - 18 jaar is een minimaregeling van de Sociale Dienst Walcheren, bedoeld voor mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum.

Ouders/verzorgers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een vergoeding aanvragen voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voor scholieren kunnen bijvoorbeeld de contributie voor sport- en cultuurverenigingen gedeclareerd worden, maar ook de kosten voor schoolreisjes, excursies e.d., die voor rekening van de ouders/verzorgers komen.

Deze regeling geldt in alle drie de Walcherse gemeenten.

Stichting Leergeld

Ouders / verzorgens met een gering besteedbaar inkomen kunnen contact opnemen met de Stichting Leergeld.

Ondersteuning bij betalingsproblemen

CSW staat op het standpunt dat leerlingen nooit uitgesloten kunnen worden van schoolactiviteiten om financiële redenen. Voor ouders/verzorgers van leerlingen die problemen hebben met het betalen van de bijdragen voor school, is er de mogelijkheid een regeling te treffen. De regeling kan bestaan uit het spreiden van de betaling of het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van de verschuldigde bedragen. Ouders/verzorgers die hiervoor in aanmerking denken te komen, kunnen contact opnemen met de financiële administratie. In veel gevallen zal afstemming met de Stichting Leergeld onderdeel van de regeling zijn.

Leerlingenvervoer met korting

De gezamenlijke scholen in Zeeland, gebundeld in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland, hebben een contract afgesloten voor leerlingenvervoer. U kunt zodoende via school een abonnement aanschaffen, dat voordeliger is dan wanneer u het rechtstreeks bij het vervoersbedrijf aanschaft.

 

Heeft u nog vragen?

Kijk voor meer informatie over leerlingenvervoer op www.loketleerlingenvervoer.nl

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Tukker, financiële administratie, tel. 0118 65 21 00 of e-mail tkr@cswalcheren.nl