Reglement bruikleen schoolboeken CSW

Aan het einde van elk schooljaar worden de benodigde schoolboeken voor het nieuwe schooljaar voor de leerlingen van CSW besteld. De ter beschikking gestelde schoolboeken zijn en blijven eigendom van CSW. Aan het einde van het schooljaar worden de schoolboeken door de leerlingen weer op school ingeleverd.

 

CSW heeft een Reglement opgesteld. Hierin wordt geregeld welke eisen worden gesteld aan het gebruik van de aan de leerlingen ter beschikking gestelde schoolboeken.

 

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Postbus 541

4330 AM Middelburg,

hierna te noemen: “bruikleengever”

 

Ouder(s)/verzorger(s) van CSW-leerlingen,

hierna te noemen: “bruikleennemer”

 

Bruikleengever en bruikleennemer, hierna gezamenlijk te noemen “partijen”, nemen het volgende in aanmerking:

 • Bruikleengever stelt de leerlingen op CSW schoolboeken om niet (gratis) ter beschikking;
 • Ter uitvoering hiervan stelt CSW de bruikleennemer in kennis van de navolgende voorwaarden en bepalingen:

 

Artikel 1: Definities

 1. Schoolboeken: de jaarlijks door de bruikleengever ter beschikking gestelde boeken.
 2. Reglement bruikleen schoolboeken: het onderhavige reglement, zoals opgesteld door bruikleengever.
 3. Duur van toepassing reglement: gedurende de periode dat genoemde leerling ingeschreven staat bij CSW en CSW de boeken ter beschikking dient te stellen.
 4. Schade: de waardevermindering van schoolboeken die door onjuist gebruik van de bruikleennemer is ontstaan.
 5. Manco: de waarde van de niet ingeleverde schoolboeken.

Artikel 2

 1. Bruikleengever geeft aan bruikleennemer de schoolboeken telkens voor de duur van één schooljaar in bruikleen.
 2. Bruikleennemer verklaart de schoolboeken in goede staat van onderhoud van bruikleengeverin ontvangst te hebben genomen. Bruikleennemer heeft tot 14 dagen na ontvangst van de boeken de tijd geconstateerde gebreken te melden bij bruikleengever.
 3. Bruikleennemer dient de schoolboeken op eerste verzoek van bruikleengever binnen twee weken na genoemd verzoek af te leveren aan bruikleengever met inachtneming van het hierna bepaalde.

Artikel 3

 

Bruikleennemer verplicht zich om

 • zorgvuldig om te gaan met de schoolboeken;
 • de schoolboeken te kaften en te onderhouden;
 • de schoolboeken niet met stift, pen of potlood van opmerkingen te voorzien
 • de schoolboeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming.

Eventuele kosten voor terugbezorging van de schoolboeken zijn voor rekening van bruikleennemer.

Het is aan bruikleennemer niet toegestaan de schoolboeken, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, aan een ander dan voornoemde leerling, in gebruik af te staan of te verhuren.

 

Artikel 4

 

Bij teruggave van de schoolboeken aan bruikleengever dienen de schoolboeken in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. de schoolboeken dienen in complete staat te verkeren, inclusief eventuele bijlagen zoals woordenlijsten en cd-roms.
 2. de schoolboeken dienen in goede staat te verkeren. Hieronder wordt onder andere verstaan dat:
 • de bladzijden van de boeken nog goed gelijmd of gebonden zijn (dus geen losse bladzijden);
 • de schoolboeken niet beschreven zijn;
 • geen van de bladzijden van de schoolboeken gevouwen is (geen “ezelsoren”);
 • er in de bladzijden van de schoolboeken niet geknipt of gescheurd is;
 • dat er in de schoolboeken geen stickers geplakt zijn.

Artikel 5

 1. Indien geconstateerde gebreken, zoals genoemd in art. 2, lid 2, niet binnen 14 dagen zijn gemeld is bruikleengever gerechtigd de schade op bruikleennemer te verhalen.
 2. Schade aan de schoolboeken door verlies of beschadiging komt voor rekening van bruikleennemer.

 

Artikel 6

 1. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie van CSW.

 

Middelburg, juli 2014