Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling heeft hulp nodig bij zijn leerproces. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of begeleiding bij het huiswerk, voor de ander is dat een extra uitdagende opdracht bij geschiedenis. Het doel van ondersteuning is dat elke leerling tot zijn recht komt en zo echt kan worden wie hij of zij is.

Het is in de eerste plaats de vakdocent die deze ondersteuning biedt. Daarnaast heeft elke leerling iemand nodig waar hij altijd op kan terugvallen, de mentor. Deze houdt het welzijn en de resultaten van de leerling in de gaten, heeft regelmatig contact met de vakdocenten en thuis, en zorgt waar nodig voor ondersteuning.

Ook bemiddelt de mentor zo nodig, samen met de ondersteuningscoördinator, bij het organiseren van extra begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan faalangstreductietraining, gesprekken met een leerlingbegeleider op sociaal emotioneel gebied of hulp van een ambulant begeleider bij het plannen van het huiswerk. De decaan kan in de bovenbouw helpen bij het kiezen van vakkenpakketten en vervolgopleidingen. Soms wordt ondersteuning gevraagd van mensen buiten CSW zoals een remedial teacher of via het ZAT (= ZorgAdviesTeam) van een schoolmaatschappelijk werker of jeugdarts.

Leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het ondersteuningslokaal. Nadere informatie kan gegeven worden door de ondersteunings-coördinator van een vestiging (zie voor naam en adresgegevens de link hieronder). Voor een aantal ondersteuningsvragen hebben we protocollen, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie.

☉ Protocol dyslexie
☉ Protocol dyscalculie

ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING
Bij regelmatig of langdurig ziekteverzuim nodigt de jeugdverpleegkundige van GGD Zeeland je met je ouders/verzorgers op school uit voor een ondersteunend gesprek. Indien mogelijk moet worden voorkomen dat je door ziekte zoveel lessen mist dat je je motivatie om naar school te gaan (langzaam) verliest.

FAALANGSTREDUCTIETRAINING
Als je last hebt van faalangst kun je de faalangst reductie-training volgen onder deskundige leiding na doorverwijzing door de mentor. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen na toestemming van je ouder(s)/verzorger(s).

LICHAMELIJKE ONDERZOEKEN
In leerjaar 2 hebben we lichamelijke onderzoeken voor onze leerlingen. Op de ouderavond wordt aan de ouders en de leerlingen uitgelegd wat de bedoeling van deze onderzoeken is. Ieder jaar blijkt weer het nut van deze onderzoeken. Zo zijn we gestart met het project Voeding om de leerlingen erop te wijzen wat verantwoorde voeding is. De onderzoeken worden afgenomen door de jeugdverpleegkundige. De leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT).

De GGD jeugdarts gaat vaak (al dan niet naar aanleiding van de lichamelijke onderzoeken in leerjaar 2) in gesprek met de leerlingen om de problematiek helder te krijgen en aan te pakken. Verder onderhoudt de jeugdarts de contacten met Emergis.

CITO VOLGSYSTEEM VO
In de onderbouw gebruikt CSW het Cito Volgsysteem voor het voortgezet onderwijs. Hiermee kan CSW voor de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3:
☉ Het niveau bepalen op kernvaardigheden (Nederlandse taal, Engels en rekenen/wiskunde), gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus taal en rekenen en de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK);
☉ De prestaties volgen voor deze kernvaardigheden;
☉ Beter determineren;
☉ (Een deel van) de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen en verbeteren.

Het volgsysteem bestaat uit vier toetsen: Toets 0 aan het begin en Toets 1 tegen het eind van de eerste klas, Toets 2 halverwege of aan het eind van de tweede klas en Toets 3 tegen het eind van de derde klas. Elke toets bestaat uit acht tot tien taken. Het maken van een taak duurt ongeveer één lesuur. Het is niet nodig voor de toetsen te oefenen.

Na een afname stuurt CSW de antwoordbladen naar Cito. Binnen drie weken ontvangt de school dan overzichtelijke leerlingrapporten, die van elke leerling laten zien hoe hij/zij ervoor staat. Deze leerlingrapporten worden meegegeven naar huis. Daarnaast ontvangt CSW een digitale rapportage die kan worden opgenomen het leerlingvolgsysteem.

Nadere informatie en een brochure over het Cito Volgsysteem VO is hier te vinden.

REMEDIAL TEACHING
Het komt regelmatig voor dat een leerling door allerlei oorzaken problemen heeft met de leerstof. Als deze problemen te groot zijn om in de klas aan te pakken, bestaat de mogelijkheid van Remedial Teaching (RT).

De school kan bemiddelen bij het zoeken naar een RT-docent. Onder leiding van de RT-docent wordt een plan opgesteld om te leren omgaan met deze leerproblemen. De kosten van deze begeleiding komen ten laste van de ouder(s)/verzorger(s).

Beleidsplan Schoolveiligheid

☉ Convenant Schoolveiligheid

Fietsen tijdens schooltijd

CSW kiest er voor om de leerlingen zelfstandig naar activiteiten te laten fietsen. Op deze manier worden leerlingen weerbaar in het verkeer en leren zich verantwoord te gedragen in hun omgeving. Om leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer heeft CSW verkeerscoördinatoren die jaarlijks verschillende activiteiten organiseren. Je kunt hierbij denken aan een workshop “dode hoek” en verlichtingscontrole in de donkere periode in het schooljaar. Tijdens de activiteiten wordt vaak ook de mogelijkheid aangeboden om mee te fietsen vanaf school omdat leerlingen soms de weg niet goed kennen. Op deze manier komen de leerlingen verantwoord op hun plaats van bestemming aan.

☉ Ouderbijdrage en schoolkosten