Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling heeft hulp nodig bij zijn leerproces. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of begeleiding bij het huiswerk, voor de ander is dat een extra uitdagende opdracht bij geschiedenis. Het doel van ondersteuning is dat elke leerling tot zijn recht komt en zo echt kan worden wie hij of zij is.

Het is in de eerste plaats de vakdocent die deze ondersteuning biedt. Daarnaast heeft elke leerling iemand nodig waar hij altijd op kan terugvallen, de mentor. Deze houdt het welzijn en de resultaten van de leerling in de gaten, heeft regelmatig contact met de vakdocenten en thuis, en zorgt waar nodig voor ondersteuning.

Ook bemiddelt de mentor zo nodig, samen met de ondersteuningscoördinator, bij het organiseren van extra begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan faalangstreductietraining, gesprekken met een leerlingbegeleider op sociaal emotioneel gebied of hulp van een ambulant begeleider bij het plannen van het huiswerk. De decaan kan in de bovenbouw helpen bij het kiezen van vakkenpakketten en vervolgopleidingen. Soms wordt ondersteuning gevraagd van mensen buiten CSW zoals een remedial teacher of via het ZAT (= ZorgAdviesTeam) van een schoolmaatschappelijk werker of jeugdarts.

Leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het ondersteuningslokaal. Nadere informatie kan gegeven worden door de ondersteunings-coördinator van een vestiging (zie voor naam en adresgegevens de link hieronder). Voor een aantal ondersteuningsvragen hebben we protocollen, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie.

Protocol dyslexie
Protocol dyscalculie

ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING
Bij regelmatig of langdurig ziekteverzuim nodigt de jeugdverpleegkundige van GGD Zeeland je met je ouders/verzorgers op school uit voor een ondersteunend gesprek. Indien mogelijk moet worden voorkomen dat je door ziekte zoveel lessen mist dat je je motivatie om naar school te gaan (langzaam) verliest.

FAALANGSTREDUCTIETRAINING
Als je last hebt van faalangst kun je de faalangst reductie-training volgen onder deskundige leiding na doorverwijzing door de mentor. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen na toestemming van je ouder(s)/verzorger(s).

ONDERZOEKEN JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Alle leerlingen worden in klas 2 uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek wordt - aan de hand van een vragenlijst - een gesprek met de leerling gevoerd. Hierbij is aandacht voor zowel de lichamelijke gezondheid als het psychosociale functioneren. Dit onderzoek vindt plaats op school en ouders/verzorgers hoeven bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Als er aanleiding toe is, worden leerlingen doorverwezen naar de jeugdarts en/of het ZAT (Zorg Advies Team).

Ook in de derde klas van vmbo b/k – mavo worden leerlingen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de leerling naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld en het gesprek vindt op school plaats.

Behalve de onderzoeken die voor alle kinderen standaard gelden, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek op aanvraag van ouders/verzorgers, de jongere zelf, school of andere betrokkenen, als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van het kind, of als een kind zelf bepaalde zorgen wil bespreken.

Bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kunnen alle leerlingen terecht met vragen en problemen die met gezondheid in de brede zin te maken hebben. De jeugdverpleegkundige/jeugdarts kan adviezen geven of meedenken over een oplossing.

Als ouders/verzorgers contact zoeken met het jeugdgezondheidsteam gaat dat via de mentor of rechtstreeks met GGD Zeeland: 0113-249400.

CITO VOLGSYSTEEM VO
In de onderbouw gebruikt CSW het Cito Volgsysteem voor het voortgezet onderwijs. Hiermee kan CSW voor de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3:
☉ Het niveau bepalen op kernvaardigheden (Nederlandse taal, Engels en rekenen/wiskunde), gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus taal en rekenen en de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK);
☉ De prestaties volgen voor deze kernvaardigheden;
☉ Beter determineren;
☉ (Een deel van) de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen en verbeteren.

Het volgsysteem bestaat uit vier toetsen: Toets 0 aan het begin en Toets 1 tegen het eind van de eerste klas, Toets 2 halverwege of aan het eind van de tweede klas en Toets 3 tegen het eind van de derde klas. Elke toets bestaat uit acht tot tien taken. Het maken van een taak duurt ongeveer één lesuur. Het is niet nodig voor de toetsen te oefenen.

Na een afname stuurt CSW de antwoordbladen naar Cito. Binnen drie weken ontvangt de school dan overzichtelijke leerlingrapporten, die van elke leerling laten zien hoe hij/zij ervoor staat. Deze leerlingrapporten worden meegegeven naar huis. Daarnaast ontvangt CSW een digitale rapportage die kan worden opgenomen het leerlingvolgsysteem.

Nadere informatie en een brochure over het Cito Volgsysteem VO is hier te vinden.

REMEDIAL TEACHING
Voorheen konden ouders door de OCO gekoppeld worden aan een Remedial Teacher (RT-er). Vanaf heden kunnen ouders zelf contact opnemen met een RT-er en staan de contactgegevens van de RT-ers op de website.

Remedial teaching betekent ‘herstellend lesgeven’. Het omvat extra uitleg en ondersteuning voor leerlingen met leermoeilijkheden. Er wordt door de RT-er gericht gekeken naar het niveau van de leerling en wat de leerling nodig heeft om verder te komen. Een RT-er werkt vaak planmatig en zoekt de meest passende leerstrategie voor de leerling. Deze begeleidingsvorm is individueel en specifiek gericht op de leerachterstand van de leerling. Bijvoorbeeld begrijpend lezen, Engelse spelling, rekenen of abstracte leerstof. RT moet niet verward worden met bijles, waar de lesstof wordt herhaald. Het doel van RT is om vaardigheden aan te leren die de leerling dagelijks kan gebruiken bij schooltaken. Als de RT-er tijdens de begeleiding vermoedt dat er onderliggende problematiek is, zoals dyslexie of autisme, dan kan hij of zij de ouders doorverwijzen voor meer specialistische hulp.

RT-ers werken meestal zelfstandig en vragen 35,- tot 45,- euro per uur. De meeste RT-ers kunnen een betalingsregeling met ouders treffen. De rekening wordt per maand verstuurd. In het kader van kansengelijkheid, kunnen ouders die om financiële redenen geen RT inschakelen, contact zoeken met Stichting Leergeld. (www.leergeld.nl/walcheren)
Hieronder staan de contactgegevens van RT-ers met wie CSW positieve ervaringen heeft.
Wilma Boogaard, 06-52300506, boogaardrus@hotmail.com
Jolanda de Bruine, 06,11928868, jolanda@leerfijn.nl
Evelyn Wiers, 06-48916283, wiers@zeelandnet.nl
Voor het toestemmingsformulier voor de uitwisseling van informatie van uw zoon/dochter kunt u hier de link aanklikken.

Beleidsplan Schoolveiligheid

Fietsen tijdens schooltijd

CSW kiest ervoor om leerlingen zelfstandig naar activiteiten te laten fietsen. Op deze manier worden zij weerbaar in het verkeer en leren zij zich verantwoord te gedragen in hun omgeving. Om leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer heeft CSW verkeerscoördinatoren die jaarlijks verschillende activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een workshop “dode hoek” en verlichtingscontrole in de donkere periode van het schooljaar. Tijdens de activiteiten wordt vaak ook de mogelijkheid geboden om mee te fietsen vanaf school omdat leerlingen soms de weg niet goed kennen. Op deze manier komen de leerlingen tóch verantwoord op hun plaats van bestemming aan.