Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

CSW heeft een gekozen Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk inspraakorgaan dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit maximaal 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school; personeel, ouders en leerlingen. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de centrale directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur.

Adviesrecht en instemmingsrecht

De MR heeft op de verschillende beleidspunten adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het Bevoegd Gezag (bestuur of centrale directie) serieus moet reageren op elk advies van de MR. Dat betekent niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen moet worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Hier kunnen het bestuur en de centrale directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

Ouders/verzorgers hebben een belangrijke stem

Ouders/verzorgers hebben binnen de MR een belangrijke stem.

Het Bevoegd Gezag heeft hun instemming nodig voor, onder andere, beslissingen over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage, de klachtenregeling en over het leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen worden geregeld..

Op veel andere gebieden hebben ouders/verzorgers adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de normen voor bevordering, de aandacht van school voor leerlingbegeleiding, het personeelsbeleid en de huisvesting van de school.

Het goed functioneren van de MR is dus mede afhankelijk van de waardevolle inbreng van de ouders/ verzorgers!

Documenten