Medezeggenschapraad

CSW heeft een gekozen Medezeggenschapsraad. De MR is een belangrijk inspraakorgaan dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit maximaal 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school; personeel, ouders en leerlingen. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur.

Advies- en instemmingsrecht
De MR heeft op de verschillende beleidspunten adviesrecht of instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het Bevoegd Gezag (bestuur) serieus moet reageren op elk advies van de MR. Dat betekent niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen moet worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Hier kan het bestuur zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers hebben binnen de MR een belangrijke stem.
Het Bevoegd Gezag heeft hun instemming nodig voor, onder andere, beslissingen over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage, de klachtenregeling en over het leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen worden geregeld.

Op veel andere gebieden hebben ouders/verzorgers adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de normen voor bevordering, de aandacht van school voor leerlingbegeleiding, het personeelsbeleid en de huisvesting van de school. Het goed functioneren van de MR is dus mede afhankelijk van de waardevolle inbreng van de ouders/verzorgers!

Inlichtingen
Heeft u vragen over zaken die de medezeggenschapsraad aangaan of wilt u inzage in stukken, dan kunt u uw verzoek indienen bij voorzitter Hans de Witte (wte@cswalcheren.nl) of secretaris Sander Huisson (hsn@cswalcheren.nl). Ook kunt u contact opnemen via het algemene e-mailadres: mr@cswalcheren.nl.