Leerlingenstatuut

Als leerling van CSW heb je rechten en plichten. Deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

Convenant Schoolveiligheid Walcheren

De Walcherse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, halt en de Walcherse VO-scholen, waaronder CSW, hebben samen het Convenant Schoolveiligheid Walcheren opgesteld. Met dit convenant beloven alle partners dat ze zich inzetten voor een sociaal veilig klimaat in en rond de scholen. Alle scholen hebben telefoonnummers van agenten, die bij problemen direct gebeld kunnen worden. Zo hoeft er niet doorgeschakeld te worden van de ene naar de andere instantie, waardoor nodeloos tijd verloren gaat.

Gezamenlijke verklaring en richtlijn m.b.t. pluriformiteit en gelijkwaardigheid in het Zeeuwse onderwijs

Deze verklaring is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen van Zeeland: van primair, speciaal en voortgezet onderwijs tot middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het is opgesteld voor en door het Zeeuwse onderwijs.
De verklaring is niet ontstaan uit de wil een rigide kader te creëren, maar uit de wens handvatten te bieden in netelige situaties die te maken hebben met ongelijke behandeling, discriminatie en uitsluiting. Hoe gaat het Zeeuwse onderwijs om met de uitdagingen van onze pluriforme samenleving? Lees hier de gezamenlijke verklaring.

Pesten

Pesten kan op school een groot probleem zijn. CSW wil dat leerlingen en medewerkers in een veilige omgeving kunnen leren en werken. We hebben dan ook afspraken gemaakt over de aanpak van pestgedrag en vastgelegd in het anti-pestprotocol (zie download onderaan deze pagina).

Protocol buitenlandreizen

Regelmatig begeven leerlingen zich naar bestemmingen buiten de school. CSW heeft daartoe een protocol buitenlandreizen opgesteld, dat op hoofdlijnen aangeeft hoe te handelen als zich spanningen ophopen rondom een schoolreis of als zich tijdens een schoolreis ernstige calamiteiten voordoe