Betrokkenheid van de leerlingen

Input van leerlingen is voor CSW erg belangrijk. Leerlingen worden via leerlingenraden, klankbordgroepen en de medezeggenschapsraad betrokken bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Leerlingenstatuut
Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Leerlingenraden
Elke CSW-vestiging heeft een leerlingenraad. Deze behartigt zowel de gezamenlijke belangen van leerlingen als de belangen van klassen of groepen leerlingen in schoolzaken. De raad wordt democratisch gekozen. De raad heeft het recht de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven en wordt betrokken in die zaken die voor leerlingen van belang zijn.

Klankbordgroepen
Binnen de CSW-vestigingen zijn daarnaast leerlingenklankbordgroepen actief. Deze worden bijeengeroepen door de vestigingsdirecteur of een teamleider en worden uitgenodigd feedback te geven op het reilen en zeilen van een afdeling.

Medezeggenschapsraad
De MR is een belangrijk inspraakorgaan, dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit zestien personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen.