Schoolregels CSW Van de Perre

Basisafspraken
☉ Ik behandel de ander met respect, zowel op school als in de digitale wereld.
☉ Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en ben goed voorbereid op de les.
☉ Ik zorg goed voor mijn omgeving (de buurt en van naar school) en houd de school netjes.
☉ Ik houd pauze op de daarvoor bestemde plekken. In tussenuren verblijf ik in de daarvoor bestemde ruimten.
☉ Ik zie er verzorgd uit en draag geen gezichtsbedekkende kleding of hoofddeksels in de school.
☉ Ik houd mij aan de device regels.
☉ Ik draag bij aan een plezierige en veilige schoolomgeving voor iedereen.

Algemeen
☉ CSW Van de Perre is een rook- en alcoholvrije school. CSW is actief voorstander van een verantwoorde levens- en voedingsstijl. Roken en het gebruik van alcohol en drugs behoren niet daarbij. In het schoolgebouw, op het schoolterrein en in de onmiddellijke nabijheid van school geldt er een rook- en alcoholverbod. 
☉ We accepteren geen geweld, vuurwerk en diefstal. In voorkomende gevallen kan de school een melding doen bij de politie.
☉ We accepteren pesten, vechten en discrimineren niet. Wanneer dit wel gebeurt, wordt er in principe contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). Daarna worden er passende maatregelen getroffen. Zie ook het anti-pestprotocol

Lokaalregels
☉ Leerlingen gaan het lokaal binnen als de docent aanwezig. 
☉ Docenten bedienen ramen en apparatuur in het lokaal. 
☉ Iedereen houdt de werkplek schoon, afval wordt in de afvalbak gegooid. 
☉ Leerlingen gaan alleen in de pauzes naar het toilet of met toestemming van de docent. 
☉ Tijdens de lessen wordt niet gegeten en/of gedronken. 
☉ Leerlingen laten hun werkplek netjes achter.

Aanwezigheid
☉ Leerlingen die te laat op school zijn melden zich bij het LSP.  De volgende ochtend melden zij zich 20 minuten voor aanvang voor het eerste lesuur of dertig minuten voor het eerste lesuur dat die dag ingepland is voor de betreffende leerling. Leerlingen die zes keer te laat zijn, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Leerlingen die spijbelen, halen de gemiste lessen dubbel in. 
☉ Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich bij het LSP om een "brief van verwijdering" te halen. De ingevulde brief wordt aan het einde van de les ingeleverd bij de docent die de leerling verwijderd heeft.

Pauze en tussenuren
☉ Leerlingen eten en drinken alleen in de aula, het forum, de centrale hal of op het schoolplein en ruimen het afval op waar het hoort. 
☉ Leerlingen verblijven tijdens de pauze en tussenuren in de aula, het forum, de centrale hal of op het schoolplein. De trappenhuizen en gangen zijn géén verblijfplaats voor leerlingen. 
☉ Leerlingen die gebruik maken van de mediatheek, studieruimten en ondersteuningslokaal gaan zorgvuldig om met materiaal en spreken elkaar hier ook op aan.

Gebouw
☉ Leerlingen parkeren fietsen, brommers/scooters en auto's op de daarvoor bedoelde plek.
☉ Leerlingen hebben klassencorvee volgens het corveerooster.
☉ Leerlingen lopen rustig door het schoolgebouw. In de gangen geldt altijd dat er volkomen  rust wordt bewaard.
☉ Alleen leerlingen met een liftpas mogen gebruik maken van de lift. Deze pas kan worden aangevraagd bij het LSP. 
☉ Leerlingen bewaren hun waardevolle spullen in hun kluisje. De school is niet aansprakelijk voor diefstal. De schoolleiding heeft het recht kluisjes te doorzoeken.

Schoolactiviteiten
☉ CSW schoolfeesten zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van CSW Van de Perre.
☉ Alle schoolfeesten zijn alcoholvrij. Bij schoolfeesten kan er bij de entree een  alcoholcontrole plaatsvinden.
☉ Als een leerling onder invloed is van alcohol of drugs, of deze in bezit heeft, worden zijn/haar ouders hiervan op de hoogte gesteld en worden er passende maatregelen   genomen. Dit geldt voor alle schoolactiviteiten.

Device gebruik
☉ Leerlingen controleren aan het begin van de les of er schade is aan de computers in 1 van de computerlokalen. Deze schade wordt gemeld bij de docent.
☉ Leerlingen maken op school gebruik van devices voor schoolopdrachten. De sites die worden bezocht zijn daarom altijd school-gerelateerd.
☉ Leerlingen lenen hun ICT toegangscodes niet uit.
☉ Leerlingen dienen dagelijks hun schoolmail en WebUntis te raadplegen. De digitale communicatie tussen leerling en school (docent, mentor, administratie) verloopt uitsluitend via de schoolmail (..@cswleerling.nl) en SOMtoday (cijfers en aanwezigheid).   
 We filmen en fotograferen elkaar alleen met toestemming van de ander. Dit geldt ook voor andersoortige opnames.