Schoolregels

Onze school is een prettige en veilige plaats voor leerlingen en medewerkers. Om dat zo te houden heeft CSW een aantal schoolregels vastgesteld. 

Persoonlijke eigendommen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de vermissing en/of beschadiging van eigendommen. Neem daarom geen kostbare voorwerpen mee naar school. Vanuit de school wordt, waar mogelijk, toezicht gehouden door docenten en onder andere via camera's. De school kent een interne schaderegeling voor kostbare eigendommen die buiten jouw eigen schuld worden beschadigd of vermist:

Interne schaderegeling

Naast verzekeringen kent de school een interne schaderegeling voor kostbare eigendommen zoals brillen, fietsen, brommers e.d. die buiten de eigen schuld van een leerling worden beschadigd of vermist. Voor deze schaderegeling gelden de volgende regels:

  • Uitsluitend de schade die op school is ontstaan, komt voor vergoeding in aanmerking. Dus de schade ontstaan op weg naar school of op weg naar huis is uitgesloten;
  • Uitsluitend de schade die niet verhaalbaar is op een ander komt voor vergoeding in aanmerking;
  • De schade mag niet te wijten zijn aan eigen schuld of nalatigheid;
  • Geluidsdragers, mobiele telefoons en andere, voor onderwijs minder relevante eigendommen, komen niet voor vergoeding in aanmerking;
  • Voor verlies of diefstal van kostbare bezittingen wordt een tegemoetkoming verstrekt die gerelateerd is aan de ouderdom van het vermiste. Een aankoopnota kan worden verlangd.
  • Voor jassen geldt een maximale tegemoetkoming van € 60,-, voor fietsen en bromfietsen € 120,- en voor kostbaarheden € 50,-.

Gedrag/wangedrag

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij zich fatsoenlijk gedragen. Leerlingen van wie het gedrag in een bepaalde situatie niet door de beugel kan, worden daarop aangesproken en kunnen een bepaalde straf opgelegd krijgen. Bij herhaald slecht gedrag of bij diefstal of ander ernstig wangedrag, zoals geweld, wapenbezit of discriminatie, zal streng worden opgetreden. Schorsing of verwijdering behoort tot de mogelijkheden. In alle gevallen is er contact met de ouder(s)/verzorger(s). Afhankelijk van de aard van het gedrag wordt aangifte gedaan bij de politie.

De omwonenden van de school mogen op geen enkele wijze hinder van leerlingen ondervinden. Ook het verkeer op straat mag niet gehinderd worden. Dus ook in de directe omgeving van de school dienen leerlingen de aanwijzingen van de medewerkers van de school te volgen.

Beschadiging en vernieling

Leerlingen die eigendommen van school of van medeleerlingen beschadigen of vernielen worden hiervoor aansprakelijk gesteld. Gevallen van schade dienen zo spoedig mogelijk bij de afdelingsleider te worden gemeld. De geleden schade wordt verhaald op de leerling, c.q. de ouder(s)/verzorger(s).

Wapenbezit en andere strafbare feiten

Van een strafbaar feit, zoals het in bezit hebben van vuurwerk, drugs en/of wapens, zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. De school heeft het recht jassen, tassen en garderobekluisjes te controleren. In voorkomende gevallen zal streng worden opgetreden.

Schorsing of verwijdering behoort tot de mogelijkheden.

Roken, alcohol, drugs en kansspelen

Het is voor leerlingen en medewerkers verboden op het schoolplein of rond de ingang van de school of tijdens schoolactiviteiten te roken.

Het is verboden om op school energydrankjes, alcoholische dranken of drugs in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Deze regel is onverminderd van toepassing tijdens alle door de school georganiseerde evenementen, zoals sportdagen, excursies en werkweken.

Verder is het verboden op school kansspelen (gokken) uit te voeren. Het is niet toegestaan te spelen om geld, fiches of andere materiële zaken.

Foto-, video- en geluidsapparatuur

In de schoolgebouwen geldt als algemene regel: (geluids)-apparatuur, zoals een MP3-speler, een camera of andere vergelijkbare apparatuur mag in de klas niet gebruikt worden of aan staan.

Buiten het klaslokaal is het gebruik ervan toegestaan, zolang er gebruik gemaakt wordt van oortjes of een hoofdtelefoon.

In de klas bepaalt de docent of er tijdens zelfstandig werken, muziek geluisterd mag worden.

Bij overtreding van de regels rondom MP3-spelers en mobiele telefoons kunnen deze door het personeel in beslag genomen worden en bij het LSP worden gebracht tot het einde van de schooldag. Bij herhaalde overtreding wordt de afdelingsleider ingeschakeld.

Het is ten strengste verboden op het schoolterrein, in het schoolgebouw of in het klaslokaal foto-, video- of geluidsopnamen te maken, tenzij in opdracht van een medewerker van de school. Het is tevens verboden foto-, video- of geluidsopnamen te verspreiden via internet. Overtreding wordt bestraft.

Telefoon is thuis of in de kluis

Dat betekent dat de telefoon alleen is toegestaan in de hal, in de aula, in de garderobe en op het plein. Niet voorbij de gele klapdeuren, dus niet in de gangen naar de lokalen, niet in de lesruimtes.  

Kluisjes bij T01 en structuurgroepen: Gebruik van telefoon is in de gang verboden.  

De handhaving 

Alle personeel houdt toezicht op naleving van de regel. Iedereen die een leerling met telefoon ziet waar dit niet is toegestaan spreekt de leerling daarop aan en stuurt de leerling terug naar de kluisjes. We doen dit professioneel, dus vriendelijk maar duidelijk. Weigert een leerling, dan wordt dit doorgegeven aan de mentor.  

In de klas wordt de leerling met telefoon teruggestuurd naar zijn/haar kluisje. Indien de leerling hierdoor na de 2e bel in de les komt moet hij/zij een telaatbriefje halen. 

Weigert een leerling, dan wordt deze niet toegelaten tot de les en krijgt deze een gele kaart. 

Dit wordt in SOM genoteerd als misbruik device. De mentor ziet of er sprake is van herhaling. In dat geval pakt de mentor dit met de leerling (en zo nodig ouders) op. Eerst een waarschuwing. Bij herhaling na waarschuwing volgt een sanctie.  

We gaan niet actief controleren in zakken en tassen, maar zie of hoor je ergens een telefoon, dan bovenstaande actie. 

Uitzondering

Als enige uitzondering geldt leerlingen met diabetes die hun telefoon gebruiken om hun glucosegehalte te meten. Met hen wordt goed afgesproken dat ze hun telefoon ook alleen daarvoor gebruiken.  

Deze uitzondering is bij alle personeel bekend. 

Voorbeeldfunctie

Docenten hebben een voorbeeldfunctie. Ook zij gebruiken hun telefoon niet tijdens de les.  

Gebruik klaslokaal 

Om verdere afleiding door spelletjes of apps op de IPad te voorkomen spreken we af dat we Klaslokaal gebruiken om het IPadgebruik in de klas te monitoren. Om de app Klaslokaal te kunnen gebruiken moeten leerlingen Bluetooth op de iPad aan hebben staan. Ook dit wordt in de regels meegenomen. 

Schooltassen

Om beschadiging van schoolboeken en dergelijke zoveel mogelijk te voorkomen is een goede schooltas of rugzak verplicht. De tassen/rugzakken dienen van stevig en waterdicht materiaal te zijn.

Aanvang van de lessen

Er wordt van de leerling verwacht elke les op tijd bij het lokaal aanwezig te zijn. Bij te laat komen dient de leerling een ‘te laat briefje' te halen bij het leerlingservicepunt (LSP) om toegelaten te kunnen worden tot de les. Als er een geldige reden is voor het te laat komen volgen er vanzelfsprekend geen maatregelen. Is er geen geldige reden dan meldt de leerling zich de volgende schooldag eerder op school. Als het te laat komen meerdere malen is voorgekomen wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de ouder(s)/verzorger(s).

Bij herhaaldelijk te laat komen of ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte worden gebracht.

Time-out

In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van de time-out. Een leerling die blijvend storend gedrag vertoont in de les, kan voor een korte periode uit het lokaal verwijderd worden. Dit noemen we een time-out. Deze wordt genoteerd in SOM. Vijf time-outs staan gelijk aan een lesverwijdering (gele kaart).

Verwijdering uit de les

Een leerling die wordt verwijderd uit de les, krijgt de opdracht van de docent zich te melden bij het LSP om een gele kaart te halen. Als verwijdering meerdere malen is voorgekomen wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de ouder(s)/verzorger(s) en kunnen er aanvullende maatregelen genomen worden.

Gymlessen

Het is verplicht om tijdens de lessen bewegingsonderwijs het sportshirt van de school te dragen. Verder zijn sportschoenen verplicht die niet buiten zijn gedragen. De zolen van de sportschoenen mogen niet afgeven. Een leerling die zijn kleding is vergeten dient voor aanvang van de les ‘leenkleding' te vragen.

Het dragen van sieraden is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen en daarom ook niet toegestaan tijdens de gymlessen. Deze kostbaarheden kunnen voor de les in bewaring worden gegeven bij de docent bewegingsonderwijs.

Tussenuren, uitval van lessen, pauzes

Tijdens lessen die wegens afwezigheid van een docent uitvallen, verblijven de leerlingen op school in de daartoe bestemde gelegenheden, zoals aula, de straat, mediatheek of schoolplein.

Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de aula of op het schoolplein.

Het is niet toegestaan om tijdens tussenuren of in de pauzes in de leslokalen te verblijven of zich onnodig in de gangen, bij de lokalen of op de trappen te bevinden. Het is voor leerlingen van de onderbouw ook niet toegestaan om in tussenuren de onmiddellijke nabijheid van de school te verlaten, tenzij daar toestemming van de afdelingsleider voor is gegeven.

Praktijklokalen

In de praktijklokalen van de sector techniek in het gebouw aan de Generaal Eisenhowerlaan is het dragen van werkkleding en werkschoenen verplicht. Materiaal of gereedschap uit deze lokalen mag alleen na toestemming van de vakdocent buiten het lokaal worden gebruikt.

Netheid in en om de school

Afval, zoals papier en blikjes, wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Wij verwachten van leerlingen dat zij afval in de daarvoor bestemde prullenbakken deponeren. De omwonenden van de school zullen het gebruik van afvalbakken op straat zeer op prijs stellen. Zij hebben recht op een schone leefomgeving.

Garderobe

Jassen, dassen, mutsen, petten en handschoenen mogen niet meegenomen worden naar de leslokalen. Ze dienen in de garderobe te worden opgehangen aan de kapstokken of in het garderobekluisje te worden opgeborgen.

Gezichtsbedekkende kleding

Het is op onze school niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Op school mag je geen petje dragen.

Eten en drinken

Etenswaren en dranken dienen in de hiervoor aangewezen ruimten te worden genuttigd. In de lokalen, de studieruimten, de mediatheek en in de gangen mag niet gegeten of gedronken worden. Ook het eten van snoep en het gebruik van kauwgom is hier niet toegestaan.

Schoolgebouwen

Tijdens de lessen hebben de leerlingen geen toegang tot de gangen. Het is niet toegestaan de zonwering te bedienen of het meubilair te verplaatsen. Om beschadiging van de vloerbedekking te voorkomen is het niet toegestaan om schoenen met metalen delen (bijvoorbeeld stalen randen of hakken) te dragen.

De schoolgebouwen zijn alleen vrij toegankelijk voor leerlingen en personeel en voor hen die door de school zijn uitgenodigd. Anderen dienen zich te melden bij de receptie/conciërge. Dit geldt ook voor leerlingen van andere CSW-locaties.

Fietsen, brommers en scooters op het schoolplein

Fietsen op het schoolplein is toegestaan. Rijden met een bromfiets of scooter op het schoolplein is niet toegestaan. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen op de daartoe bestemde plaats te worden gezet. Het is verplicht je fiets, bromfiets of scooter op slot te zetten.