SCHOOLKOSTEN

Het onderwijs op de CSW brengt een aantal extra kosten met zich mee, waarvoor wij van alle ouders een bijdrage vragen. Deze is vrijwillig, wij sluiten leerlingen waarvoor deze bijdrage niet is betaald niet uit. Wél kunnen we in de loop van een schooljaar genoodzaakt zijn bepaalde activiteiten niet door te laten gaan, indien de kosten ervan niet voldoende gedekt worden. Hieronder geven wij een nadere toelichting.

GRATIS LESMATERIAAL
CSW stelt, zoals wettelijk is vastgelegd, gratis lesmateriaal ter beschikking aan alle leerlingen. Onder gratis lesmateriaal wordt verstaan:
☉ Schoolboeken (leer- en werkboeken, werkschriften)
☉ Eenjarige licenties voor digitaal leermateriaal
☉ Readers

De leerlingen ontvangen schoolboeken in bruikleen; dat wil zeggen dat de boeken eigendom blijven van de school. Schoolboeken worden voor één jaar uitgeleend. Van Dijk verzorgt de levering van de boeken aan het begin van het schooljaar en zorgt ook voor de inname van de boeken aan het eind van het schooljaar. CSW heeft een reglement voor wat betreft het in bruikleen hebben van de schoolboeken.

KLUISJE
Op school kun je tegen een geringe vergoeding een garderobekluisje huren. De huurprijs bedraagt €12,50 per jaar. Als de leerling het kluissleuteltje kwijtraakt, wordt tegen betaling van €10,- een nieuw slot aangebracht.
Wij behouden ons het recht voor de kluisjes te openen voor controle en schoonmaak.

OUDERBIJDRAGE (link naar publicaties)
Studiegebonden bijdrage
Niet al het lesmateriaal is gratis. Schoolbenodigdheden die ook privé gebruikt kunnen worden, middelen die verslijten of door meerdere leerlingen gebruikt kunnen worden, zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Het betreft hier zaken zoals bijvoorbeeld de geodriehoek, schriften, rekenmachine, woordenboeken of sportschoenen. Hetgeen aanvullend nodig is, verschilt per leerjaar. U kunt deze benodigdheden zelf aanschaffen of bestellen. In CSWinkel vindt u een overzicht van deze benodigdheden.

Vrijwillige studiegebonden bijdrage
CSW vindt excursies en reizen van groot belang voor een compleet onderwijsaanbod voor onze leerlingen. De MR onderschrijft dit belang. Voor excursies en reizen vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). Indien meer dan 20% van de ouders de vrijwillige bijdrage niet betaalt, vervalt de excursie of reis. In het geval u niet in staat bent deze kosten te betalen, verwijzen wij u naar de:
☉ bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten, verderop op deze pagina
Stichting Leergeld
☉ Paragraaf 'Ondersteuning bij betalingsproblemen', verderop op deze pagina

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt jaarlijks aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om kosten te dekken van activiteiten waarvoor CSW geen bekostiging krijgt van de overheid. Het gaat om activiteiten die in zijn geheel ten goede komen aan onze leerlingen, zoals:
☉ een ongevallenverzekering voor alle leerlingen
☉ interne schaderegeling
☉ gebruik van de mediatheek
☉ culturele activiteiten

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is, in overleg en met instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op €30,-.

Bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten
Deze bijdrage voor kinderen van 0 - 18 jaar is een minimaregeling van de Sociale Dienst Walcheren, bedoeld voor mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum.
Ouders/verzorgers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een vergoeding aanvragen voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voor scholieren kunnen bijvoorbeeld de contributie voor sport- en cultuurverenigingen gedeclareerd worden, maar ook de kosten voor schoolreisjes, excursies e.d., die voor rekening van de ouders/verzorgers komen.
Deze regeling geldt in alle drie de Walcherse gemeenten.

Ondersteuning bij betalingsproblemen
CSW staat op het standpunt dat leerlingen nooit uitgesloten kunnen worden van schoolactiviteiten om financiële redenen. Voor ouders/verzorgers van leerlingen die problemen hebben met het betalen van de bijdragen voor school, is er de mogelijkheid een regeling te treffen. De regeling kan bestaan uit het spreiden van de betaling of het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van de verschuldigde bedragen. Ouders/verzorgers die hiervoor in aanmerking denken te komen, kunnen contact opnemen met de financiële administratie. In veel gevallen zal afstemming met de Stichting Leergeld onderdeel van de regeling zijn.

LEERLINGENVERVOER MET KORTING
De gezamenlijke scholen in Zeeland, gebundeld in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland, hebben een contract afgesloten voor leerlingenvervoer. U kunt zodoende via school een abonnement aanschaffen, dat voordeliger is dan wanneer u het rechtstreeks bij het vervoersbedrijf aanschaft.

Heeft u nog vragen? Kijk voor meer informatie over leerlingenvervoer op www.loketleerlingenvervoer.nl.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Ilse Tukker, financiële administratie, tel. 0118 65 21 00 of e-mail tkr@cswalcheren.nl.