De manier waarop de school met huiswerk omgaat, zowel inhoudelijk als wat betreft de ondersteuning door studievaardigheden, is medebepalend voor de mate waarin de leerstof wordt geïntegreerd en toegepast. Concreet: een docent die het huiswerk in de les bespreekt, geeft het signaal dat de inspanningen van de leerling beloond worden. Als een docent niets met huiswerk doet, houdt de leerling het ook voor gezien. In de leefwereld van de leerling in het voortgezet onderwijs vragen veel zaken buiten schooltijd aandacht. Huiswerk heeft niet altijd de eerste prioriteit. Het is echter een wezenlijk deel van het totale leerproces waarvoor de leerling en de docent gezamenlijk (en ouders in mindere mate) verantwoordelijk zijn.

Weektaak
Met ons huiswerkbeleid streven wij naar een verbetering van het leerresultaat en het zelfstandig studeren van onze leerlingen. Daarom is het van belang dat het huiswerk minimaal een week van tevoren in SOM wordt genoteerd, zodat leerlingen met een weektaak werken. Er is daarbij aandacht voor een evenwichtige spreiding van het huiswerk om onevenredige studielast te voorkomen.

Afspraken hebben alleen zin als iedereen zich aan de afgesproken regels houdt. Dat geldt voor alle betrokkenen. Het grote voordeel van bindende afspraken is dat ze zorgen voor duidelijkheid bij leerlingen, docenten en ouders.

Waarom is huiswerk van belang?
1. Didactische functie: huiswerk vormt een deel van het leerproces.
☉ Door middel van het huiswerk worden (nieuwe) schoolactiviteiten voorbereid en uitgewerkt.
☉ Memoriseren, herhalen; inslijpen van leerstof en vaardigheden.
☉ Door oefening en verdieping van de lesstof ontdekken waar de problemen liggen, vragen stellen en welke lesstof goed beheerst wordt (reflecteren).
☉ Geeft mogelijkheden tot differentiëren (maatwerk).
☉ Het aanleren van een studiediscipline. Studeren wordt een onderdeel van de dagbesteding buiten school.

2. Een pedagogische functie
☉ Door het huiswerk maken de leerlingen kennis met en vergroten hun vaardigheid tot zelfstandig leren en werken.
☉ De leerlingen leren zich een doel te stellen, te plannen en verantwoordelijkheid te dragen.
☉ De leerlingen bereiden zich steeds meer voor op zelfstudie in het vervolgonderwijs.

De rol van de leerling
Voor de leerling is een hoofdrol weggelegd. De leerling is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het maken van zijn/haar huiswerk.
☉ Leerlingen noteren het huiswerk in de (plan)agenda.
☉ Als een leerling afwezig is geweest, informeert hijzelf naar het opgegeven huiswerk of kijkt op Somtoday.
☉ Van de leerling wordt verwacht dat hij de huiswerkopdrachten zo goed en verzorgd mogelijk maakt en bestudeert volgens de aanwijzingen van de docent.
☉ Leerlingen hebben eventuele boeken, schriften en schoolspullen van ieder vak bij zich.

De rol van de vakdocent
Uitgangspunt is dat de vakdocent in de klas een hoofdrol speelt bij de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. Hij/zij is de spil van het huiswerkbeleid. Een eenduidige aanpak is van groot belang voor de leerling. Daarom is een heldere formulering van het huiswerk noodzakelijk. Afspraken die zijn gemaakt over het opgeven van huiswerk:
☉ De docent geeft het huiswerk vijf lesdagen van tevoren op;
☉ De docent laat het huiswerk altijd noteren in de (plan)agenda;
☉ De docent legt uit waarom het huiswerk wordt opgegeven;
☉ De docent geeft duidelijk aan wat er gedaan moet worden, hoe het huiswerk gemaakt moet worden en of/wanneer het huiswerk gemaakt dient te worden;
☉ De docent besteedt regelmatig tijd aan tips die leerlingen kunnen gebruiken bij het maken en leren van het huiswerk voor zijn eigen vak;
☉ Het huiswerk wordt in Somtoday genoteerd en op het bord geschreven;
☉ De docent kent zijn/haar leerlingen en differentieert zo mogelijk in huiswerkopdrachten.

Afspraken over het controleren van huiswerk
☉ De docent komt altijd terug op het gemaakte huiswerk en controleert of de leerlingen zich aan de opdracht hebben gehouden;
☉ De docent geeft gerichte feedback en evalueert problemen zowel op vakinhoudelijk gebied als die welke betrekking hebben op de studievaardigheden;
☉ De docent geeft complimenten, maar gaat ook in gesprek met de leerling die het werk niet in orde heeft;
☉ De docent informeert zo nodig de mentor;
☉ De docent noteert in Somtoday ongemaakt huiswerk en vergeten schoolspullen.

De rol van de mentor
☉ De mentor is de spil tussen leerlingen, ouders en de school. De mentor speelt een cruciale rol in de communicatie tussen deze partijen.
☉ De mentor inventariseert eventuele problemen en overlegt met de ondersteuningscoördinator en afdelingsleider, vakdocent en eventueel ouders over het ondernemen van actie.
☉ De mentor ondersteunt de leerling in het plannen van huiswerk.

De rol van de vaksectie
Het is belangrijk dat elke sectie als eenheid opereert. Dat wil zeggen dat op dezelfde wijze wordt omgegaan met huiswerk. Studievaardigheden en studiegewoonten horen niet alleen thuis in de mentorlessen maar dienen geïntegreerd te worden in de vaklessen. Dat betekent het volgende:
☉ In de vaksectie moet overeenstemming zijn over welke studievaardigheidstechnieken van belang zijn en hoe en wanneer deze aangeleerd dienen te worden;
☉ De vaksectie informeert de mentor en afdelingsleider;
☉ De vaksectie geeft aan hoe onderdelen van het vak geleerd kunnen worden;
☉ De vaksectie ontwikkelt (diagnostische) toetsen die als voorbereiding op het proefwerk als huiswerk meegegeven kunnen worden;
☉ Toetsen worden afgenomen volgens het toetsboekje dat deel uitmaakt van het vakwerkplan.

De rol van de schoolleiding
De schoolleiding heeft de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en (eventueel) bijstellen van het huiswerkbeleid. Dat betekent dat:
☉ Docenten geïnformeerd zijn over het bestaan van het huiswerkbeleidsplan;
☉ Huiswerkafspraken duidelijk worden geformuleerd en alle betrokkenen goed geïnformeerd worden;
☉ De ouders op de hoogte zijn van het huiswerkbeleid door middel van voorlichting op algemene ouderavonden en plaatsing op de site;
☉ Gesignaleerde huiswerkproblemen in overleg met de ondersteuningscoördinatoren en afdelingsleiders onder de aandacht worden gebracht van vakdocenten en secties;
☉ Op de Open Dag en voorlichtingsavond voor ouders van groep 8-leerlingen aandacht wordt besteed aan het huiswerkbeleidsplan.

De rol van ouders
☉ Het bieden van structuur en randvoorwaarden thuis waarin het huiswerk gemaakt moet worden. Het inrichten van een studieplek waar de leerling niet afgeleid wordt;
☉ Zorgen voor een goede balans tussen in- en ontspanning;
☉ Positief stimuleren en proberen bij minder goede prestaties de oorzaken in kaart te brengen;
☉ Contact opnemen met de mentor als de leerling onevenredig veel of weinig tijd besteedt aan het huiswerk voor een vak en/of problemen zijn bij een vak;
☉ Regelmatig Somtoday raadplegen.

De rol van het team
In het team wordt periodiek aandacht besteed aan de gewenste studievaardigheden en -technieken en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop deze in de lessen geïntegreerd worden.