Voor ouders

Naast de intensieve informatie-uitwisseling tussen de school en de ouders/verzorgers van onze leerlingen (bijvoorbeeld door middel van spreekavonden en gesprekken met de mentor) kunnen ouders/verzorgers ook op verschillende manieren actief participeren. 

Locatieraden

Elk van de drie CSW-vestigingen heeft een locatieraad, die eenmaal per zes weken bijeenkomt. De locatieraad vormt de schakel tussen de ouders/verzorgers en het bevoegd gezag van de school. Hierin hebben een negental ouders zitting. Tot de taak van de locatieraad behoort onder andere:

  • Het op de hoogte blijven van en doen van voorstellen voor
  • onderwijskundig beleid
  • Het houden van toezicht op een goede communicatie tussen 
  • ouders/verzorgers en medewerkers
  • Het overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
  • Het onderhouden van contacten met de andere locatieraden.

Voor de samenstelling van en contact met de ouderraden zie  Locatieraad CSW Bestevaêr, Locatieraad CSW Toorop en Locatieraad CSW Van de Perre.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan, dat globaal maandelijks bijeenkomt en bestaat uit 16 personen, gekozen uit de verschillende geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Zie verder medezeggenschapsraad.