Toorop Talent College school- en eindexamens 2023-2024

Het schoolexamen VMBO/MAVO vindt plaats gedurende de leerjaren 3 en 4. De centraal examens vinden vanaf mei in het laatste leerjaar plaats.

In oktober wordt het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting' (PTA) voor de (examen)klassen bekend gemaakt. In dit PTA zijn, naast de algemene bepalingen, onder meer opgenomen: de namen van de examinatoren en de leden van de commissie van beroep, de data die betrekking hebben op het schoolexamen en het centraal examen, de omschrijving van de leerstof en de regeling tot vaststelling van de eindcijfers van de schoolexamens, en de herkansingsregeling.

In het examenreglement zijn alle officiële regelingen opgenomen rondom bijvoorbeeld het vaststellen van de cijfers, het bepalen van de uitslag, herkansingsregelingen. Ook is opgenomen op welke manier er beroep kan worden aangetekend.

PTA keuzevakken

2324 PTA leerjaar 3 BB

2324 PTA leerjaar 3 KB

2324 PTA leerjaar 4 BB

2324 PTA leerjaar 4 KB